top_banner

Rozdział 13.

Współczesny Wójcin.
(1990–2010)

Str. 5

Zabudowa mieszkalna Wójcina w ostatnich latach uległa dalszemu rozwojowi. W 2010 roku w Wójcinie, w jego dzisiejszych granicach istnieją 362 domy mieszkalne plus jeden blok na wójcińskiej Makowszczyźnie.
Całość podzieloną na poszczególne ulice i Golę można prześledzić w tabeli poniżej. W zestawieniu uwzględniono całośc w 5 kolumnach:

Ulica
Suma Domów
Domy drewniane
Domy nowobudowane
pustostan
22 Lipca (Mała stronka za kościołem)
8
-
-
-
F. Chopina (Nowiny)
8
1
1
2
Dolna (Pasternik)
14
-
1
1
F. Dzierżyńskiego + 1 blok (6m)
(Makowszczyzna)
23
2
2
1
J. Kochanowskiego
(Pod Chróscin)
18
-
4
2
H. Kołłątaja (Nowiny)
2
-
-
1
M. Kopernika
(Pod Młynem)
3
-
-
-
Leśna (Makowszczyzna)
4
1
-
1
A. Mickiewicza (Aniołki)
45
2
1
2
Mieszka I (Makowszczynzna)
4
-
-
-
Młyńska (Do Młyna)
4
2
-
-
E. Orzeszkowej
(Mała Stronka)
17
-
-
2
Plac Tysiąclecia (Rynek)
3
-
-
-
H. Sawickiej (Ladomierz)
12
-
-
3
H. Sienkiewicza
(Galicja i Padoły)
35
3
-
3
K. Świerczewskiego
(Duża Stronka)
32
2
2
1
Wieluńska
21
1
1
1
Wojska Polskiego
22
-
1
1
Wrocławska (Andrzejów)
44
5
1
3
A. Zawadzkiego (Folwark)
38
1
6
1
Zielona
(Kaczmarucha)
5
-
-
1
Razem Wójcin
363
25
20
26
Gola
60
5
1
2

Porównując powyższe informacje z danymi zawartymi w książce Konrada Wilczyńskiego w 1939 roku, zauważamy, że nastąpiła spora rozbudowa wsi na przestrzeni tych 70 lat. Oczywiście nie wiemy jakie kryteria przyjął wtedy autor podczas swojego obliczania, więc trzeba traktować te dane jako przybliżone, jeśli będziemy dokonywali porównań. Chodzi tu zwłaszcza o tereny Makowszczyzny, Andrzejowa i Ladomierza. Na Makowszczyźnie w roku 1939 było tylko 8 domów, w Andrzejowie było wtedy 20 domów, a na Ladomierzu 14. W dzisiejszym zestawieniu nie ująłem budynków użyteczności publicznej takich jak: pawilon handlowy, szkoła, budynki po GS–owskie (była baza SKR, RSP), biurowiec po RSP, stare przedszkole, remiza, pijalna, nowa ubojnia. Nie wiadomo jak K. Wilczyński czy też inni autorzy w różnych okresach traktowali takie budynki. Niektóre oczywiście w tamtych latach nie istniały, inne, jak np. szkoła, były wykorzystywane także okresowo jako mieszkania dla nauczycieli. Wilczyński wyliczył, że w 1939 roku Wójcin miał 222 domy mieszkalne. Natomiast według zachowanych map niemieckich, w latach przedwojennych w Wójcinie mogło się znajdować nawet 237 numerów, a w Goli 57. Nie wiadomo jednak czy można na tych danych polegać i jakiego okresu dokładnie one dotyczą. Dzisiejszy rozwój i rozbudowę Wójcina możemy także prześledzić na podstawie kolejnej numeracji domów poszczególnych ulic. Obserwując tą numerację zauważamy, że niektórych z nich dziś już brakuje, a niektóre rozszerzone zostały o dodatkowe oznaczenia literowe. Oznacza to więc, że niektóre domy zostały rozebrane lub uległy zniszczeniu, a inne wybudowano pomiędzy istniejącymi już domami i dziś noszą one numery z końcówkami literowymi a, b, c itd.

Porównując te dane, możemy stwierdzić, że w porównaniu do roku 1939 i stanu 222 domów, dzisiejszy Wójcin, bez Makowszczyzny, Andrzejowa, Ladomierza, liczy 279 domów. Doszło więc 57 nowych budynków mieszkalnych. Liczba ta jest myląca, ponieważ na przestrzeni tych 70 lat pozostało zaledwie 25 budynków drewnianych, co do których możemy śmiało przypuszczać, że istniały także w tamtym okresie. Większość domów kiedyś drewnianych, zastąpiono dziś murowanymi, inne przebudowano, a jeszcze inne zupełnie zniknęły.
Niewielkie różnice natomiast możemy zaobserwować na Goli, rok 1939 to tam około 57 domów – a dziś jest 60. Cieszy fakt, że dziś buduje się w Wójcinie tyle nowych domów (20), a smuci, że aż 26 jest niezamieszkanych. Oczywiście niektóre wykorzystywane są tylko okresowo jako domy letnie dla mieszkańców zamieszkałych na stałe poza Wójcinem, jak choćby dwa domy letniskowe pod młynem i inne.
Ciekawie wygląda także terytorialny podział dzisiejszej Makowszczyzny. Wnikliwi obserwatorzy i rdzenni mieszkańcy wiedzą, że 5 domów, znajdujących się tuż przy ulicy Dzierżyńskiego, nie należy terytorialnie do Wójcina, a do Koloni Chotynin, choć ich lokatorzy są od dawna traktowani jako nasi mieszkańcy. Tu chodzą do szkoły i kościoła, choć w rzeczywistości są zameldowani w sąsiedniej gminie Bolesławiec. Takie są czasem sztuczne podziały administracyjne, jak chociażby podział na Wójcin i Andrzejów. Gdyby niestojący znak drogowy – nikt nie wiedziałby, gdzie ta sztuczna granica przebiega.

Przy okazji takiego zestawienia dodam też, że wg danych USC w Łubnicach na dzień 19.10.2010, w Wójcinie było zameldowanych 1010 osób, a w Andrzejowie 154. Razem więc zameldowane są 1164 osoby, a na Goli – jest ich 179. Z tego wynika, że suma ludności zameldowanej w całej parafii wynosi 1343. Liczba mieszkańców Wójcina i Goli różni się dość znacznie od stanu wyliczonego przez archiwistę częstochowskiego księdza Walentego Patykiewicza. Cała parafia w 1937 roku liczyła wtedy według niego około 2700 osób, więc dzisiaj mamy połowę stanu osobowego sprzed II wojny. Oczywiście czasy wojny mają tu olbrzymie znaczenie dla liczebności populacji nie tylko w Wójcinie, ale w całej powojennej Polsce. Do tego doliczyć też trzeba emigrację zarobkową, która trwa nieprzerwanie od czasu pierwszej wojny światowej.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że ostatnie „strzechy słomiane” zniknęły z krajobrazu Wójcina gdzieś w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Ostatni dach kryty słomianą strzechą w Wójcinie reprezentował drewniany dom Stanisława Piasty na ul. Wojska Polskiego, a dziś buduje się na jego miejscu nowy budynek mieszkalny.
Na zakończenie warto jeszcze dodać, że cała gmina Łubnice z Wójcinem została w 100% objęta zasięgiem sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Ta ostatnia została oddana do użytku w latach 2001–2003 i podłączono do niej większość gospodarstw domowych w Wójcinie i Andrzejowie, likwidując w ten sposób problem z odprowadzaniem ścieków i nieczystości do różnego rodzaju przydomowych zbiorników i ich konieczności dowozu do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Łubnicach albo też odprowadzaniem ich bezpośrednio na okoliczne pola.
W roku 2010 ukończona została także budowa kanalizacji na Goli.

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej