top_banner

Rozdział 9.

Czasy okupacji, wypędzeń i eksterminacji
(1939–1945).

Faszystowskie plany. – Wrzesień 1939 r. wokół Wójcina. – „Kraj Warty”.
– Deportacja ludności Wójcina. – Wołynien Deutsche.
– Ruch oporu w okolicach Wójcina. – Pamięć o zamordowanych. – Wyzwolenie.

str. 1

Pod młynem w Wójcinie

 1. Prosna pod młynem (w.pl: Galeria / Przyroda)

  Początkowo führer III Rzeszy, Adolf Hitler, głosił, że pragnie tylko zjednoczyć w jednym państwie wszystkie obszary zamieszkane w Europie przez Niemców. Dzięki ustępstwom zachodnich mocarstw, Anglii i Francji, udało mu się drogą pokojową przyłączyć Austrię, tzw. Obszar Sudetów z Czechosłowacji i litewską Kłajpedę. Kiedy jednak wysunął z kolei pretensje do obszaru Wolnego Miasta Gdańska – veto postawiła Polska, ponieważ stało się już jasne, że to nie będzie koniec, ponieważ dalej byłoby żądanie Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski i Górnego Śląska, które należały do Niemiec w czasie zaborów, a mniejszość niemiecka mieszkała w różnych częściach Polski, nawet na Wołyniu. Okazało się, że plany Hitlera, dotyczące „przestrzeni życiowej” i opisane w Mein Kampf, to nie populistyczna propaganda, która miała mu pomóc tylko w zdobyciu władzy, lecz szaleńczy plan, realizowany z zabójczą konsekwencją. Pierwszego września najazd Niemiec na Polskę zapoczątkował wojnę, która szybko przeobraziła się w wojnę światową. W planach Hitlera, które zaczął jawnie przedstawiać swoim współpracownikom od 1941 roku, to jest od najazdu na ZSRR – znajdował się program stworzenia Tysiącletniej Rzeszy sięgającej aż do Uralu (Generalplan Ost). Ludność słowiańska, mieszkającą na zachód od Uralu, miała ulec eksterminacji, do pewnego czasu jej część miała pozostać niewolnikami, a w końcu około 50 milionów miano wysiedlić do Azji, za Ural. Cały obszar Europy wschodniej miał zostać zaludniony przez 100 milionów Niemców, a pierwsze 20 milionów zamieszkałoby tam już do 1951 roku.

      Ponieważ w Europie środkowo–wschodniej można było liczyć co najwyżej na około 5–8 milionów dodatkowych Niemców – trzeba było szukać innych możliwości.
 W związku z tym planowano poligamię i wolny wybór kobiet dla zasłużonych żołnierzy, odbieranie dzieci o aryjskich cechach ludności podbitej, a nawet gdyby tego było za mało - planowano po wojnie zmobilizować osadników skandynawskich, holenderskich i angielskich zbliżonych rasowo do Niemców. Ostatecznym celem miało być stworzenie niemieckiego Volku, liczącego 250 milionów ludzi(HŚ 511). Führer, urodzony w 1889 roku, nie był już człowiekiem młodym - toteż musiał się już bardzo śpieszyć, żeby na własne oczy zobaczyć ten wymarzony raj:

 „Chłop z Rzeszy będzie mieszkał w pięknych osadach. Niemieckie agendy oraz władze będą mieszkać w gubernatorskich pałacach. Pierścień uroczych wiosek będzie otaczał w promieniu trzydziestu lub czterdziestu kilometrów każde miasto(...) Oto dlaczego budujemy teraz sieć szerokich autostrad, łączących południowy kraniec Krymu z górami Kaukazu. Wzdłuż tych pasów ruchu powstaną niemieckie miasta, jak perły nanizane na sznur, a wokół tych miast rozłożone będą niemieckie osady. Bo nie otworzymy prze sobą Lebensraumu, zagrzebując się w starych, nędznych, rosyjskich dziurach! Niemieckie osiedla muszą być na zdecydowanie wyższym poziomie!(...) Alpy miały stanowić granicę między Niemieckim Imperium Północy ze stolicą w nowopowstałej Germanii a rzymskim Imperium Południa. Papieża zamierzano powiesić w szatach pontyfikalnych na Placu Św. Piotra. Katedra w Strassburgu miała być przerobiona na gigantyczny Pomnik Nieznanego Żołnierza” (HŚ 511).
 Hitler znalazł sobie niemniej zaborczych sojuszników w postaci Mussoliniego, duce faszystowskich Włoch oraz ultranacjonalistycznych przywódców Kraju Kwitnącej Wiśni, którego cesarz był w prostej linii potomkiem bogini Amaterasu, japońskiej bogini słońca. Niemcy, Włochy i Japonia zobowiązały się pomagać sobie wzajemnie na arenie międzynarodowej w celu osiągnięcia hegemonii na świecie, zawierając tzw. Pakt antykominternowski, który oficjalnie skierowany był przeciwko moskiewskiej Międzynarodówce Komunistycznej, ale było w tej nazwie trochę zasłony dymnej. Pakt ten w czasie wojny w 1940 roku został zacieśniony w tzw. Pakcie Trzech zwanym też Paktem Berlińskim, w którym uściślono granice podziału świata między te trzy mocarstwa. Do Paktu Trzech Hitler wciągnął też państwa satelickie III Rzeszy: Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Chorwację.

 Przed najazdem na Polskę, 23 sierpnia 1939 roku, Niemcy zawarły układ o nieagresji z ZSRR, do którego dołączono tajny protokół, przewidujący rozbiór państw leżących między Niemcami a ZSRR (Pakt Ribbentrop – Mołotow):

granicą państwową między Niemcami a ZSRR miały stać się rzeki: San – Wisła – Narew; ZSRR miał otrzymać wschodnią część Polski (za Wisłą) oraz Łotwę, Estonię, Finlandię i rumuńska Besarabię zwana dzisiaj Mołdową, a Niemcom, oprócz zachodniej części Polski do Wisły, także – Litwę. ·· Polacy, cieszący się z sojuszu, zawartego z Anglią i Francją, ówczesnymi mocarstwami światowymi i potęgami kolonialnymi, oraz z układu o nieagresji, zawartego na 10 lat z ZSRR, nawet nie przypuszczali, jaka czeka ich koszmarna przyszłość.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej