top_banner
Bibliografia, aneksy

Rozdział 14.


Bibliografia. Aneksy.

Str. 1

A. Bibliografia. Wójcin w XVI–XX wieku.
- 1. Matricularum Regni Poloniae ... -2. Acta Capitulorum ...  - 3. Liberum Beneficiorum.
- 4. Lustracja królewszczyzn w XVI w. (1564-1565).

B. Dokumenty źródłowe dotyczące Wójcina:
1. Matricularum Regni Poloniae ... - 4 teksty;
2. Acta Capitulorum ... - 6 tekstów;
3. Liberum Beneficiorum - 2 teksty;
4. Lustracje królewszczyzn w XVI–XVIII wieku (5 lustracji);
5. Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej (hasło: Wójcin, Bolesławiec, Kępno);
6. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13; 7 Księgi Referendarskie, 31, r.1777 - 1 tekst;

C. Wykaz proboszczów wójcińskich.
D. Wykaz starostów i dzierżawców bolesławskich oraz dzierżawców i właścicieli klucza Wójcin.
E. Akta metrykalne (Wójcin).
F. Tablice Likwidacyjne wsi Wójcin z 1864 roku.

* A. Bibliografia.

a. Wydawnictwa książkowe:

1. AC = Acta Capitulorum ... B. Ulanowski, Indeks, j.w.;
2. APŁ = Archiwum Państwowe Łódź, ASC parafii Rzymskokatolickiej w Wójcinie 1808-1819;
3. Bar = J. Bardach, Historia państwa i prawa polskiego;
4. B. Kubis, Księga imion;
5. Bon = A. Boniecki, Herbarz Polski;
6. Bys = J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII;
7. Cod = Codex Diplomaticus Silesiae, t. XIV;
8. Del = Jerzy Dela, Gola 1900-2000;
9. Gloger Z., Encyklopedia staropolska;
10. Gus = Polska 1918-1988, GUS, red. Lech Gradowski;
11. GUS = Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010;
12. HP = Historia Polski PAN, t. III, cz.1-3;
13. HŚ = P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych.
14. Internet
15. JMŁ = Jan Maślanka, Łubnice pocysterskie 1234–2007;
16. JMD = Jan Maślanka, Dzietrzkowice. Rys historyczny wsi 1234–2006;
17. JMW = Dwory Weryho-Darewskich na tle dziejów;
18. Koe = H. Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen;
19. Koz = Kozierowski S., Szemantyzm historyczny ustrojów parafialnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej;
20. KDW = Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Indeks;
21. KsW = L. Łysiak, Księga sądowa wsi Wary 1449-1623;
22. Kum = K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty;
23. LBŁ = Liber Beneficiorum, J. Łaski, Indeks, j.w.;
24. Lus 1564 = Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-65, wyd. A. Tomczak;
25. Lus 1616 = Lustracja ... j.w .... 1616–1620, wyd. Z. Górski i inni;
26. Lus 1628 = Lustracja ... j.w .... 1628-1632, wyd. Z. Guldon i inni;
27. Lus 1659 = Lustracja ... j.w .... 1659-1665, wyd. Z. Górski i inni.;
28. Lus 1789 = Lustracja ... j.w .... 1789, wyd. R. Kobaciński i inni;
29. Mac = Jerzy Maciejewski, Nad Prosną i Niesobią;
30. Mo = Mormoni-Wrocław, Księgi metrykalne 1786-1824;
31. MR (1-4) = Matricularum Regni Poloniae, Indeks, patrz niżej: Aneksy Źródłowe;
32. Nie = K. Niesiecki, Herbarz Polski;
33. NPR = K. Rymut, Nazwiska Polaków;
34. Pap = B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego;
35. Pat = ks. W. Patykiewicz, Wójcin koło Wielunia. Szkic monograficzny wsi i parafii; w: Zbiory specjalne Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu nr 4/sp. In., maszynopis;
36. PJP = Paweł Jasienica, Polska Piastów;
37. PpM = Google / genealodzy.pl: Poczet pierwszych Mączków. Cz. XIV;
38. PSB = Polski Słownik Biograficzny;
39. Ref = B. Baranowski i in., Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej (wybór tekstów źródłowych).  Księgi Referendarskie, nr 31, r. 1777;
40. Roj = Maria i Florian Rojkowie, Ocalić od zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca.
41. Rom = A. Rombowski, Z historii szkolnictwa polskiego na Śląsku (Byczyna, Kluczbork);
42. RRS = R. Rosin, Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu;
43. RRS B = R. Rosin, tamże, hasło: „Bolesławiec”;
44. RRS K = jw., hasło: „Kępno”;
45. RRZ = R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa;
46. SGKP = Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, t. XIII, wyd. B. Chlebowski;
47. SSNO = Słownik staropolskich nazw osobowych. Red. W. Taszycki;
48. TC = Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska, Historia. Dzieje nowożytne;
49. TD = Teki Dworzaczka;
50. Tek = T. Cieślak, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 50 […];
51. TL = Tabele Likwidacyjne Wójcina;
52. Ur = S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej;
53. Wer = A. Weryha, Ród kniaziów Weryhów. Monografia na tle dziejowym;
54. Wil = K. J. Wilczyński, Wójcin mego dzieciństwa 1934-1939;
55. Wój2 = Wójcin. Akta parafii (lata 1832-1845), mikrofilm, Bibl. Narodowa w Warszawie;
56. Wój1 = Wójcin. Akta Konsystorza Generalnego Kaliskiego (lata 1810-1879), j.w.;
57. w.pl = www.wojcin.pl;
58. WM = Witold Mizerski, Tablice historyczne;
59. WSzD = W. Szczygielski, Dzieje ziemi wieluńskiej;
60. WSzP = W. Szczygielski, Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII w.;
61. Zie = S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864.;

b. Ilustracje, zdjęcia, mapy (według rozdziałów)

Rozdział 1:
3. Głowa Kazimierza Wielkiego z grobowca na Wawelu > Historia Polski PAN, t.1, cz1, s.536; 

Rozdział 2:
2. Chłop w dybach. Drzeworyt. Biernat z Lublina. Żywot Ezopa > Historia Polski PAN, t.1, cz.2, s.436;
3. Sejm polski według sztychu J. Lauri, 1622 > Historia Polski PAN, t.1, cz.2, s.298;

Rozdział 3:
2. Chata chłopska z r.1793. Wieś Turobin […] > Historia Polski PAN, t.1, cz.2, s.656;
4. Szkoła wiejska. Rys. M. Morawy, 1657 > Historia Polski PAN, t.1, cz.2, s.592;
Rozdział 4:
2. Zabawa w karczmie wiejskiej […] >Historia Polski PAN, t.1, cz.2, s.672;
4. Podręcznik algebry […] KEN > T. Cegielski, K. Zielińska, Historia 2. Dzieje Nowożytne, s.315;
5. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, rycina JP Norblina > T. Cegielski, tamże, s.381;
6. Tadeusz Kościuszko […] > T. Cegielski, K. Zielińska, tamże, s.394;

Rozdział 7:
7. Józef Piłsudski i Wincenty Witos – karykatura z „Gazety Porannej z 1921 r. > A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871-1939 […], s.202;

Rozdział 12:
2. Gmach Sejmu. Internet / Wikipedia;
4. Wyniki Referendum Unijnego. Internet / Wikipedia

Wszystkie pozostałe ilustracje z rozdziałów 1-13 pochodzą ze strony internetowej Andrzeja Głąba z Wójcina: http://wojcin.pl

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej